Voorwaarden en condities van talenschool Route 66 Idiomas
Kies jouw taal
Jouw mening over de school is belangrijk

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Een inschrijving voor een cursus Spaans bij talenschool Route 66 idiomas (hierna ¨R66¨ genoemd), betekent dat je de volgende voorwaarden accepteert:

 • De lessen kunnen worden gegeven door verschillende docenten, zodat studenten de mogelijkheid hebben om verschillende accenten en intonaties te horen.
 • Studenten kunnen een privéles verplaatsen of afzeggen wanneer dit minstens 24 uur van tevoren per telefoon of e-mail aan het secretariaat van R66 wordt gemeld. In het geval dat een student niet naar les komt zonder deze afmelding, verliest hij/zij deze les en kan deze niet worden ingehaald.
 • Groepscursussen worden op de dagen en tijden gegeven zoals bepaald door R66; de student kan de lestijden niet veranderen en niet bijgewoonde lesuren kunnen niet worden ingehaald.
 • R66 is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade die zich tijdens het verblijf op bij R66 heeft voorgedaan. De student is verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door hem bij R66.
 • Er is een klachtenformulier van de Valenciaanse Gemeenschap op aanvraag beschikbaar.
 • In het geval dat een student beslist om de cursus te annuleren nádat deze begonnen is moet hij/zij de volledige cursusprijs betalen. Als er echter speciale omstandigheden zijn, kan R66 besluiten om een uitzondering op de regel te maken.
 • Zoals wet 15/1999 van 13 december voorschrijft, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zullen de door u verstrekte gegevens onder de verantwoordelijkheid van ROUTE 66 IDIOMAS komen te vallen met als doel onze verplichtingen voortkomend uit onze relatie met u na te komen. U kunt ons schriftelijk op de hoogte stellen van wijzigingen, annulering of bezwaar via het volgende adres: C/ MORATIN, Nº15-4ª 46002, VALENCIA. U verklaart dat uw gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die zouden optreden in deze gegevens, en dat u akkoord bent met het gebruik van uw gegevens om onze contractuele relatie voort te zetten. Ook vragen wij uw akkoord om uw gegevens te verstrekken aan andere bedrijven wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van het contract of een verbetering van de relatie tussen beide partijen, alsmede u relevante informatie toe te sturen van promotionele aard, naar het door u verstrekte adres.
 • R66 doet haar uiterste best alle informatie in onze Voorwaarden juist, volledig en actueel weer te geven. Het kan echter gebeuren dat de informatie onnauwkeurigheden of typefouten bevat. Mocht je een fout ontdekken willen we je vragen ons daarover te informeren.
Cursus Spaans: Bepalingen en Voorwaarden
 • Om te reserveren voor een cursus moet de student een aanbetaling van € 200 doen. De rest van de totale cursusprijs kan op de eerste dag van de cursus worden betaald.
 • Na de bevestiging van de aanbetaling te hebben ontvangen, zal R66 een bevestiging van inschrijving aan de student sturen.
 • De prijs is exclusief accommodatie, verzekeringen of transport vanaf de luchthaven, tenzij anders aangegeven.
 • Groepsgrootte: min. 3 studenten, max. 10.
 • Als het minimum aantal studenten om groepen te vormen niet bereikt wordt (3 studenten), bestaan er de volgende opties voor dezelfde prijs (totdat het minimum van 3 studenten per klas bereikt wordt):
  • Als er slechts 2 studenten zijn, bieden we 12.5 lesuren per week in plaast van 20 uur.
  • Als zich slechts 1 student inschrijft bieden we 5 individuele lesuren per week in plaast van 20 uur.
 • 55 minuten lesduur per uur.
 • Als een student zijn/haar reservering meer dan 15 kalenderdagen vóór de datum van aanvang van de cursus wenst te annuleren, zal de R66 50% van de aanbetaling (€ 100) terugbetalen plus het volledige bedrag van elke andere som die betaald werd. In het geval dat de student zijn/haar reservering minder dan 15 dagen vóór de datum van aanvang van de cursus wenst te annuleren, zal R66 de aanbetaling van € 200 niet terugbetalen. Wel bestaat er de mogelijkheid van volledige vergoeding van elke andere som die betaald werd. In het geval van annuleringen nádat de cursus begonnen is, zal er geen mogelijkheid van terugbetaling bestaan. Als er echter speciale omstandigheden zijn, kan R66 besluiten om een uitzondering op de regel te maken. De lessen die niet konden worden gevolgd ná de annuleringdatum kunnen in de toekomst alsnog worden gedaan, zonder dat een einddatum in acht hoeft te worden genomen.
 • Alle betalingen dienen vergezeld te gaan van de naam van de student. De administratiekosten die voor de overdracht in rekening gebracht worden door de bank zijn ten laste van de student.
 • Men kan de bedragen voor de cursus Spaans en/of de accommodatie in één enkele overdracht betalen. In het geval dat de student op deze wijze wil betalen, moet bij de overdracht worden vermeld dat men zowel de cursus als de accommodatie betaalt.
 • Het niet kunnen volgen van groepslessen vanwege ziekte is geen rechtvaardiging om deze gemiste lessen in te halen. Wanneer de ziekte langer dan een week aanhoudt zal worden nagegaan of er voldoende redenen zijn om de cursus op pauze te zetten, om geen verdere lessen meer te verliezen. Dit uitsluitend op voorwaarde dat een passende medische rechtvaardiging wordt voorgelegd.
 • De studenten die een cursus van 32 weken of meer volgen krijgen een jaar de tijd om deze cursus af te ronden. Studenten die dat willen krijgen dus tijd om vrije weken of vakantieweken aan te vragen. Deze weken (minimaal 1 week) kunnen worden aangevraagd bij Route 66 Idiomas per e-mail en altijd ten minste 7 dagen voor het begin van deze vrij te vragen week of weken.
Accommodatie: Bepalingen en Voorwaarden
 • Een week is 6 nachten.
 • Om accommodatie te reserven, vragen we een aanbetaling van 200€.
 • Indien een student een reservering wenst te annuleren, moet R66 minstens 2 weken voor de datum waarop hij/zij op de accommodatie zou aankomen op de hoogte gesteld worden. Als R66 deze melding in minder dan 2 weken van tevoren ontvangt, verliest de student de aanbetaling.
 •   Indien de student na aankomst besluit de reservering te annuleren is er geen terugbetaling mogelijk. Als er echter speciale omstandigheden bestaan kan R66 besluiten om een uitzondering op de regel te maken.
 • Studenten kunnen op elk gewenst moment de accommodatie betreden en verlaten. Bij een beslissing om het verblijf te verlengen (voor of na de aankomst van de student in Spanje) zullen de extra dagen in rekening gebracht worden. De mogelijkheid van een huurverlenging op de zelfde plaats van accommodatie zal afhangen van de beschikbaarheid van deze.
 • Alle betalingen dienen vergezeld te gaan van de naam van de student. De administratiekosten die voor de overdracht in rekening gebracht worden door de bank zijn ten laste van de student.
 • Men kan de bedragen voor de cursus Spaans en accommodatie in een enkele overdracht betalen. In het geval dat de student op deze wijze wil betalen, moet bij de overdracht onder “concept” worden vermeld dat men zowel de cursus als de accommodatie betaalt.
Studenten die een studievisum aanvragen of deze willen verlengen.

In de meeste landen eisen de autoriteiten die belast zijn met de afgifte van visa, een bewijs van volledige vooruitbetaling van de cursus Spaans. Wanneer de student de betaling doet, stuurt de Academie hem/haar een certificaat waarin staat dat hij/zij is ingeschreven voor de gecontracteerde cursus en dat hij/zij volledig heeft betaald, met vermelding van de duur ervan en de gevraagde gegevens om een visumaanvraag te kunnen doen.

In het geval de Spaanse administratie, ambassade of consulaat van Spanje de aanvraag afwijst en het visum niet toekent, zal de Academie het reeds betaalde geld voor de cursus terugbetalen, maar alleen na aftrek van 150€ (HONDERD EN VIJFTIG EURO), voor de administratieve procedures die door de Academie zijn uitgevoerd.

Om fraude te voorkomen, zal in het geval dat het studievisum wordt geweigerd of niet verlengd, de terugbetaling van de Spaanse cursus pas plaatsvinden nadat de Academie een kopie heeft ontvangen van de kennisgeving van de definitieve afwijzing van de aanvraag (op voorwaarde dat er geen mogelijkheid is om tegen de afwijzing in beroep te gaan), afgegeven door de Spaanse administratie, de Spaanse ambassade of het Spaanse consulaat.

De terugbetaling wordt gedaan op hetzelfde rekeningnummer van waaruit de betaling aan de academie is gedaan; in het geval dat de terugbetaling op een ander rekeningnummer wordt aangevraagd, moet je aan de academie bewijzen dat het rekeningnummer waarop de terugbetaling wordt aangevraagd, eigendom is van de persoon die de cursus heeft gecontracteerd.

Bij annulering ná aanvang van de cursus vindt geen restitutie plaats. Indien er sprake is van verzachtende omstandigheden kan de Academie echter besluiten een uitzondering op de regel te maken. De lessen die niet konden worden gevolgd ná de annuleringdatum kunnen in de toekomst alsnog worden gedaan, zonder dat een einddatum in acht hoeft te worden genomen.

Talenreizen of werkweken in het Spaans voor scholen, instituten, studiecentra en universiteiten: Voorwaarden

Betalingen

 • Zodra het programma van een taalreis of studieweek samen met de betreffende school, instituut, studiecentrum of universiteit is opgesteld en een definitieve prijs is geaccepteerd, moet 30% van de overeengekomen totaalprijs* als reservering worden voldaan binnen 14 dagen na acceptatie (*totale prijs = de individuele prijs x het aantal deelnemers).
 • De resterende 70% moet uiterlijk 5 weken voor aanvang van de reis worden betaald.
 • Na ontvangst van de betalingen stuurt de Academie een ontvangstbevestiging.
 • De prijs is exclusief verzekeringen, zoals een annuleringsverzekering, een ziektekostenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor de deelnemers. Het afsluiten van deze verzekeringen is de verantwoordelijkheid van de school, het instituut, het studiecentrum of de universiteit die de reis organiseert en van de deelnemers.

Annuleringen

A. Annuleringen door individuele deelnemers of door de hele groep:

1- Annuleringen door individuele deelnemers:

 • Annulering tot 5 weken voor de eerste dag van de reis: De 30% reserveringskosten wordt niet terugbetaald.
 • Annulering minder dan 5 weken voor de eerste dag van de reis: 35% van de overeengekomen (en ontvangen) individuele prijs wordt terugbetaald.
 • Annulering vanaf de eerste dag van de reis: de door de deelnemer betaalde prijs wordt niet terugbetaald.

2- Annulering van meer dan 25% van het oorspronkelijke aantal deelnemers is niet mogelijk en wordt niet terugbetaald.

3- De annulering van de reis door de hele groep:

 • Annulering tot 5 weken voor de eerste dag van de reis: De 30% aanbetaling voor de reservering wordt niet terugbetaald.
 • Annulering minder dan 5 weken voor de eerste dag van de reis: De 30% aanbetaling voor de reservering wordt niet terugbetaald en er wordt gezocht naar alternatieve datums voor de reis (binnen maximaal 12 maanden na de oorspronkelijke startdatum van de gecontracteerde reis). De rest van de totale ontvangen betaling (70%) wordt gebruikt als aanbetaling voor deze nieuwe alternatieve reis.

De resterende 30% van de oorspronkelijke totaalprijs zal opnieuw moeten worden betaald, ten minste 5 weken voor het begin van de nieuwe alternatieve reis.

Het programma, de prijs en de voorwaarden zullen dezelfde zijn als initieel overeengekomen.

 • Indien de school, het instituut, het studiecentrum of de universiteit geen reis wenst te maken op alternatieve datums, zal de Academie 35% van de totale prijs van de met de Academie gecontracteerde studiereis of werkweek terugbetalen.

B. Annuleringen door de Academie:

In het geval dat de Academie de studiereis of werkweek op enig moment moet annuleren, wordt de mogelijkheid om de reis te reorganiseren aangeboden of, indien nodig, de teruggave van 100% van de ontvangen betaling, gaande als volgt:

1. Eerst wordt gezocht naar alternatieve datums.

2. En als het niet mogelijk is om binnen 2 maanden na het moment van annulering alternatieve datums te vinden voor een alternatieve reis binnen de volgende 12 maanden, zal de Academie 100% van de ontvangen betaling retourneren.

Er is de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden aan te passen, indien nodig.

Annuleringen door de academie als gevolg van overmacht

Indien om redenen van overmacht die niet aan de Academie zijn toe te rekenen, de dienstverlening moet worden opgeschort, zal de Academie samen met de student of contractant naar een oplossing zoeken, zodat de dienstverlening zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd of hervat.

Als overmacht wordt beschouwd elke onvoorzienbare en uitzonderlijke situatie of gebeurtenis die zich in Spanje voordoet en die buiten de controle van de Academie valt en die de Academie verhindert om aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen. Eén en ander mag niet te wijten zijn aan een fout of nalatigheid van haar kant, en moet onvermijdelijk zijn ondanks het betrachten van de nodige zorgvuldigheid. Voorbeelden zijn natuurrampen, pandemieën of het sluiten van de grenzen.

In geval van overmacht zal de Academie de instructies van de Spaanse autoriteiten opvolgen.

Indien de Academie en de student of contractant niet tot een oplossing komen, heeft de Academie een termijn van twaalf maanden om de aan haar betaalde bedragen terug te betalen, verminderd met eventuele genoten diensten. De periode van twaalf maanden begint te lopen vanaf de dag waarop de Spaanse autoriteiten het einde van de aangegeven oorzaak van overmacht aangeven (bijvoorbeeld: in het geval van grenssluitingen, vanaf het moment dat de grenzen opnieuw worden geopend; in het geval van een aangegeven alarmtoestand, vanaf het moment dat deze wordt beëindigd of opgeheven).