Condiciones de uso de Route 66 Idiomas
Kies jouw taal
Jouw mening over de school is belangrijk

Gebruiksvoorwaarden

Volgens wet 34/2002 van 11 juli, wetgeving E-commerce en Service informatiemaatschappij, verklaart ROUTE 66 IDIOMAS SLU eigenaar te zijn van www.route66idiomas.com. In overeenstemming met artikel 10 van genoemde wet, verklaart ROUTE 66 IDIOMAS SLU het volgende:

De eigenaar van deze website is ROUTE 66 IDIOMAS SLU, BTW B97569438, gevestigd op C/MORATIN, Nº15-4ª 46002, VALENCIA, ingeschreven in het handelsregister, deel 8178, blad 144, artikel V-10529, inscriptie 1a. E-mailadres info@route66idiomas.com

REGELING VERANTWOORDELIJKHEDEN GEBRUIKER

Door uzelf toegang te verschaffen tot de website ROUTE 66 IDIOMAS SLU gaat u akkoord met de genoemde gebruiksvoorwaarden, zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de betreffende wettelijke bepaling, naar gelang van het geval.

De website ROUTE 66 IDIOMAS SLU levert een grote hoeveelheid aan informatie, service en gegevens. De gebruiker verbindt zich ertoe de website correct te gebruiken. Dit houdt in:

– Dat de gebruiker garandeert dat de via de formulieren verstrekte informatie om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud of service van de site, correct is.

– Dat het gebruik van de informatie, service en gegevens aangeboden door ROUTE 66 IDIOMAS SLU op een andere manier dan volgens de hier genoemde voorwaarden, de wet, de moraal, de goede zeden en openbare orde of op welke andere manier dan ook, schade aan de rechten van derden of aan het correct functioneren van de website kan betekenen.

GELINKTE SITES EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere sites. ROUTE 66 IDIOMAS SLU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en verklaart dat zij onder geen enkele omstandigheid controle over de inhoud van deze andere websites uitvoert. Ook garandeert ROUTE 66 IDIOMAS SLU niet dat deze sites technisch beschikbaar, juist, waarheidsgetrouw of legaal zijn.

ROUTE 66 IDIOMAS SLU verklaart de nodige maatregelen te hebben getroffen om schade aan de gebruikers van de website die voort zouden kunnen vloeien uit het surfen op de site, uit te sluiten. ROUTE 66 IDIOMAS SLU is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit het surfen op het internet.

WIJZIGINGEN

ROUTE 66 IDIOMAS SLU behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, de nodige wijzigingen in deze website, gebruiksvoorwaarden of algemene voorwaarden, aan te brengen.

Deze wijzigingen kunnen worden aangebracht in de website, via elke form legaal mogelijk, en zijn geldig zolang ze op de website staan, totdat ze worden vervangen door nieuwe wijzigingen.

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), ROUTE 66 IDIOMAS SLU informa a los usuarios de su sitio web que los datos personales recabados por la empresa, mediante los formularios sitos en sus páginas, serán introducidos en un fichero automatizado bajo la responsabilidad de ROUTE 66 IDIOMAS SLU, con la finalidad de poder facilitar, agilizar y cumplir los compromisos establecidos entre ambas partes.

Asimismo, ROUTE 66 IDIOMAS SLU informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a la dirección: C/ MORATIN, Nº15-4ª 46002, VALENCIA.

Mientras el usuario no comunique lo contrario a ROUTE 66 IDIOMAS SLU, ésta entenderá que sus datos no han sido modificados, que el usuario se compromete a notificar a ROUTE 66 IDIOMAS SLU cualquier variación y que ROUTE 66 IDIOMAS SLU tiene el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, video, software, merken en logo´s, combinatie van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikt materiaal, computerprogramma´s die nodig zijn voor het correct functioneren van de site, toegang en gebruik, etc, zijn eigendom van ROUTE 66 IDIOMAS SLU of aan haar gelieerde bedrijven. Volgens Spaans recht is dit beschermd materiaal waarop zowel de Spaanse en Europese regeling, als de internationale verdragen waarbij Spanje zich heeft aangesloten, van toepassing zijn.

Alle rechten voorbehouden. Volgens artikel 8 en 32.1, tweede alinea, van de wet Intellectuele Eigendommen, is gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud van deze website, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze via welk technisch middel dan ook voor commercieel gebruik niet toegestaan zonder toestemming van ROUTE 66 IDIOMAS SLU.

De gebruiker respecteert de intellectuele en industriële eigendomsrechten van ROUTE 66 IDIOMAS SLU. De informatie van deze website mag worden bekeken op een scherm, geprint worden, gedownload worden op een hard-disk of via welk technisch middel dan ook, mits dit enkel geschied voor persoonlijk en privégebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt. Het wijzigen, manipuleren of wissen van eventuele beveiligingssystemen van ROUTE 66 IDIOMAS SLU is niet toegestaan.

WETTELIJKE PROCEDURES, TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

ROUTE 66 IDIOMAS SLU behoudt zich het recht voor, bij schending van een van bovenstaande voorwaarden of het niet correct gebruiken van haar website en inhoud, juridische stappen te ondernemen.

De rechtsregels die gelden op Spaans grondgebied zijn van toepassing op de relatie tussen de gebruiker en aanbieder. Eventuele conflicten kunnen de partijen onderwerpen aan arbitrage of reguliere rechtsspraak, volgens de regels inzake verplichte rechtsmacht.

ROUTE 66 IDIOMAS SLU is gevestigd te Valencia, Spanje.